Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (183/17), RPO Śląskiego

Zakończony 2.10.2017

29 maja 2018r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a), Regionalny Program Zdrowotny „Zdrowa matka i dziecko”.

Listy projektów wybranych w ramach modułu I (Organizacja szkół świadomego rodzicielstwa) i II (Opieka perinatalna) oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl 

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

  • typ projektu 1: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie:
    a)  poprawy opieki nad  kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
    a1.       organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
    a2.       opiekę perinatalną;
    a3.       działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

93% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 575 060,95 EUR, co stanowi 10 941 176,47 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm). 

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194 
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. 

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020