Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 9.1

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.12.2019

Terminy wyników naboru wniosków o dofinansowanie realizowanych w trybie pozakonkursowym określone są w Regulaminie naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Określony w Regulaminie naboru

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem „Wniosek PO IiŚ 9.1 – modernizacja istniejących CU”.

Sposób składania wniosków

 • złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IP) lub
 • wysłany w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub
 • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres:
  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  z dopiskiem „Wniosek PO IiŚ 9.1 – modernizacja istniejących CU”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do dofinansowania mogą zgłaszać się wnioskodawcy, których projekty dotyczą modernizacji istniejących centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) i znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące modernizacji istniejących centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie), ale wyłącznie te, które  znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów załączone są do dokumentacji naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%, w tym maksymalnie 85% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; 80% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) z województwa mazowieckiego 85% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) spoza województwa mazowieckiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z Wykazem projektów zidentyfikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru załączony jest do dokumentacji naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie załączony jest do dokumentacji naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

 Wzór umowy o dofinansowanie załączony jest do dokumentacji naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym nie ma zastosowania procedura odwoławcza

Pytania i odpowiedzi

E-mail: dep-fz@mz.gov.plzdrowie.poiis@mz.gov.pl

Tel.: +48 22 53 00 238

Linki

Strona internetowa sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko

Najczęściej zadawane pytania