Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 21.03.2016

Wyniki naboru opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 15.11.2016

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.12.2016r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 15.11.2016r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień-listopad 2016r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
Al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu EXCEL:
w formie dokumentu elektronicznego na nośniku danych (płyta CD/DVD)
oraz 
-  w formie papierowej wydrukowanej z pliku elektronicznego i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. 

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
- osobiście w kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, 
przy Al. Armii Krajowej 54, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, 
tj. od 7:30 do 15:30
lub
- kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, 
tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)        w zakresie drugiego typu projektów w ramach operacji 9.1.A.:
-          jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
-          jednostki organizacyjne j.s.t.; 
-          jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 
-          organizacje pozarządowe; 
-          lokalne grupy działania; 
-          podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne; 
-          kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
-          PFRON; 
b)        w zakresie projektów typu 9.1.C.:
-          jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
-          jednostki organizacyjne j.s.t.; 
-          organizacje pozarządowe; 
-          podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne; 
-          jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 
-          lokalne grupy działania;
-          kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:
-          drugiego typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej, obejmujące następujące instrumenty: 
a)  usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu; 
b)  wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy); 
c)  działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową); 
d)  usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie); 
e)  wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie; 
f)   promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
g)  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; 
h)  staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 
i) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy; 
j)  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) oraz specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością; 
k)  zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy; 
l)  skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ; 
ł) jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania; 
m)skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób; 
n)  skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
o)  skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
p)   skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
i/lub typu operacji 9.1.C., tj.:
1)   wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej: 
a) w istniejących CIS lub KIS; 
b) poprzez utworzenie nowych CIS lub KIS. 
i/lub
2)   wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez: 
a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; 
b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia; 
c) tworzenie nowych WTZ we wskazanych w Regulaminie powiatach; 
d) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ); 
e) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;
f) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako element kompleksowego projektu).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami. 

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

dla projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 85% wydatków kwalifikowalnych, dla pozostałych projektów - 95% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 647 994,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Regulamin konkursu(wersja archiwalna)

Załączniki do regulaminu konkursu(wersja archiwalna)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Zakres wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 6, 7 oraz 8 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl oraz www.ipaw.walbrzych.eu

Pytania indywidualne można kierować na adres:
promocja@dwup.pl lub telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

Zapytania w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW można składać do ZIT AW:
-        na adres: ipaw@ipaw.walbrzych.eu,
-        telefonicznie: 74 84 74 150, faks. 74 84 74 151. 

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (Gminę Wałbrzych). 

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronie www.rpo.dwup.pl oraz www.ipaw.walbrzych.eu.

Linki

Serwis informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.rpo.dwup.pl

Serwis informacyjny Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym www.rpo.dolnyslask.pl

Serwis informacyjny Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.walbrzych.eu.