Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 20.04.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Sekretariat Naboru Wniosków (I piętro – pok. 105),
ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wersja elektroniczna
Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 31 marca 2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 20 kwietnia 2016 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa
Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 31 marca 2016 r. (od godziny 8.00) do dnia 20 kwietnia 2016 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.
Wersja papierowa regulaminu konkursu dostępna jest w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama. Zachowanie terminu do 20 kwietnia 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • szkoły policealne różnego typu,
  • pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
  • partnerzy społeczno – gospodarczy,
  • podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
2. Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia - teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.
4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).
5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).
7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów/słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.
8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
 a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych + min.5% wkładu własnego

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

29 505 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) informuje, iż został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16. 

Aktualizacja Regulaminu konkursu dotyczy zapisu w części 1.4.2, gdzie doprecyzowano informację na temat maksymalnego poziomu dofinansowania projektu i wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu 8.5.1 - aktualizacja (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu 8.5.1 - archiwum (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 434 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt  (DOCX 408 KB)
Wzór decyzji o dofinansowanie (DOCX 425 KB)

 

Pozostałe załączniki:
Instrukcja WND (PDF 2 MB)
Kryteria ogólne (PDF 790 KB)
Karta oceny formalnej (PDF 496 KB)
Karta oceny merytorycznej (PDF 710 KB)
Taryfikator cen rynkowych (PDF 417 KB)
Wzór umowy o partnerstwie (DOCX 115 KB)
Analiza - szkoły zawodowe (PDF 3 MB)
Matryca logiczna - kryteria (PDF 437 KB)
Matryca logiczna - wskaźniki (PDF 419 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 248 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:
Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce (tel. 41 34-98- 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl)

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPO WŚ 2014-2020