Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.4

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 7.07.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

-       osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;

-       poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania. 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez:

1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:

a)      pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,

b)      pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 (PDF 161 KB) do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 521 176,47 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu. (PDF 427 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (PDF 303 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt. (PDF 308 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami.