Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, RPO Łódzkiego

Zakończony 27.11.2015

Wyniki naboru 27.04.2016

04.07.2016 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" - wersja 03, po rozpatrzeniu protestów (wiersze wyróżnione intensywnym szarym kolorem).

...pobierz listę

 

22.06.2016 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" - wersja 02, po uwzględnieniu protestów (wiersze wyróżnione intensywnym szarym kolorem)

...pobierz listę

 

27.04.2016 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

...pobierz listę

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001-15

...pobierz listę

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2016

Miejsce składania wniosków

Kancelaria

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
90-608 Łódź,ul. Wólczańska 49,
(budynek B, I piętro, pok. 0.12)
w godzinach pracy Urzędu.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (egzemplarz w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Wniosek wymieniony wyżej należy złożyć wraz z pismem przewodnim.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) zgodnie z SZOOP RPO WŁ na lata 2014 – 2020 przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1080/15 z dnia 30 września 2015r.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na udzielanie w ramach projektów bezzwrotnego wsparcia dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 843 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%, 100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

48 285 840 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru


Uwaga: 13 listopada 2015 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu.

Z uwagi na potrzebę doprecyzowania zapisów regulaminu, jaka wyniknęła po przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami, zmianie uległa treść Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10/15.

Dokonano zmian:

  • w treści pkt 4.5 regulaminu konkursu (str. 18)
  • w zapisach IV rozdziału regulaminu konkursu odnośnie pkt. 4.1 wniosku (str. 27) oraz pkt. 4.5 wniosku (str. 29),
  • w treści załącznika nr 4 do regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – część IV, pkt. 4.3 (str. 39) oraz pkt. 4.5 (str. 46, 47), część V (str.48), część VIII (str. 59),
  • w treści załącznika nr 6 do regulaminu Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - pkt. 11 (str. 12, 13), pkt. 12 (str.15), pkt. 13 (str.16) a także pkt. 15 (str.22),
  • poprawiono oczywiste omyłki pisarskie

Termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 13.11.2015 r

 

Obowiązujące wersje dokumentów:

Regulamin konkursu (13 listopada 2015) (DOC 843 KB)

Regulamin konkursu (13 listopada 2015) - wersja rejestruj zmiany (DOC 855 KB)

Załącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy) (DOC 131 KB)

Załącznik 2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (DOC 305 KB)

Załącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  (DOCX 118 KB) 

Załącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (13 listopada 2015)  (DOC 497 KB)

Załącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (13 listopada 2015) - wersja rejestruj zmiany (DOC 501 KB)

Załącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa  (DOCX 147 KB)

Załącznik 6. Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 (13 listopada 2015) (DOCX 87 KB)

Załącznik 6. Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 (13 listopada 2015) - wersja rejestruj zmiany (DOCX 90 KB)

Załącznik 7. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ (DOC 176 KB)

 

Poprzednie wersje dokumentów:

Regulamin konkursu (DOC 841 KB)

Załącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy) (DOC 131 KB)

Załącznik 2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (DOC 305 KB)

Załącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  (PDF 412 KB)

Załącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (DOC 516 KB)

Załącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa (DOCX 147 KB)

Załącznik 6. Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” (ZIP 491 KB)

Załącznik 7. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ (DOC 176 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 2 (DOC 305 KB) do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 5 (DOCX 147 KB) do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulaminie konkursu (DOC 843 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W tytule e-maila należy wskazać numer naboru, którego dotyczy pytanie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej nabory – www.rpo.wup.lodz.pl