Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.10.2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 12.04.2021

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 25 maja 2022 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 13 grudnia 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 6 grudnia 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 7 września 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 19 lipca 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 25 maja 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 17 maja 2021 r.) - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów z realizatorami projektów (stan na 10 maja 2021 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - aktualizacja po zwiększeniu alokacji na konkurs  (28.04.2022 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - aktualizacja po zwiększeniu alokacji na konkurs  (23.11.2021 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - aktualizacja po zwiększeniu alokacji na konkurs  (4.11.2021 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu -aktualizacja  (10.08.2021 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - aktualizacja (17.05.2021 r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (12.04.2021 r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających projektu w ramach konkursu (12.04.2021 r.) - pobierz plik

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • organizacje pracodawców;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły lub placówki oświatowe;
 • uczelnie wyższe;
 • wspólnoty samorządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektów 8.3.A., tj. na udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • pomostowe wsparcie finansowe.

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie), o której mowa w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 11 do regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa) – bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 12 752 144,63 EUR (58 481 335,27 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na kwiecień 2021 r. (1 euro = 4,5860 PLN).

Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (7.04.2021 r)

Informacja o I zmianie w regulaminie konkursu z 7.04.2021 r.

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Złączniki do regulaminu (komplet)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów stanowią załączniki do regulaminu  nr 2, 3, 4 i 5

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
 • lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały informacyjne dotyczące naboru oraz zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

FAQ - odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu (z 19.10.2020 r.) - pobierz plik

Linki

Pełna informacja o naborze w serwisie internetowym instytucji ogłaszającej konkurs