Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych / 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 30.05.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia - lipiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

System aplikacyjny dla Poddziałania 8.2.1 RPO Lubuskie 2020, który będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00

-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:
Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście,
-  przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 30.05.2022 r.  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt w trybie pozakonkursowym obejmuje jeden typ wsparcia tj. Typ V. Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych, przewidziany do realizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Kategoria interwencji: 115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 202/KM RPO-L2020/2022 KOMITETUMONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 07lutego2022 r.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy(zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE - 85%,

-  Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wnioskuo dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość projektu:

2 941 176,00 PLN

w tym:EFS 85% - 2 499 999,60 PLN

Wkład Własny 15%- 441 176,40 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 178 KB)

Załączniki (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do sporządzenia Decyzji (ZIP 498 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki stanowiące integralną część Decyzji (ZIP 463 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:
-  e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
-  telefoniczny: - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314
-     Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:           ·                 e-mail: infoue@lubuskie.pl(dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)            ·                 

telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl