Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 21.11.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923

Sposób składania wniosków

-     w wersji elektronicznej (od 31.10.2016 r. – godz. 7:00 do 21.11.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

-     w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej muszą być tożsame.

Zachowanie terminu do 21 listopada 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (stosownie do realizowanego wsparcia w projekcie) (lub innych adekwatnych krajowych programów profilaktycznych realizowanych w następstwie ww. programów).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 689 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

9 882 356 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin 8.2.2. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 834 KB)

 

Pozostałe dokumenty (RAR 5 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 345 KB)

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440);

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74);

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Link do konkursu na stronie RPOWŚ