Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 21.11.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923

Sposób składania wniosków

-     w wersji elektronicznej (od 31.10.2016 r. – godz. 7:00 do 21.11.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

-     w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej muszą być tożsame.

Zachowanie terminu do 21 listopada 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (stosownie do realizowanego wsparcia w projekcie) (lub innych adekwatnych krajowych programów profilaktycznych realizowanych w następstwie ww. programów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 689 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 882 356 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin 8.2.2. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 834 KB)

 

Pozostałe dokumenty (RAR 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 345 KB)

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440);

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74);

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Link do konkursu na stronie RPOWŚ