Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo, RPO Mazowieckiego, RPO Mazowieckiego

Zakończony 29.01.2016

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  (16.02.2018r.) (PDF 114 KB)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020

 

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (02.08.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020

Baza zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 z dnia 02.08.17r. (XLS 69 KB)

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (27.06.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.2017 

Zaktualizowana baza zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15.     (XLS 70 KB)

 

Aktualizacja bazy umów zawartych ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (03.06.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.2017

Do pobrania:

Baza Umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  (PDF 249 KB)

 

Aktualizacja bazy umów zawartych ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (06.04.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.2017

Do pobrania:

Baza umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 2017 (XLS 73 KB)

Aktualizacja bazy umów zawartych ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (14.03.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Do pobrania:

Baza umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (PDF 244 KB)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  (27.01.2017 r.)

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, po procedurze odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”,  8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo; Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, RPO WM 2014-2020, zatwierdzoną Uchwałą nr 103/215/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r.

Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 na dzień 27.01.2017 r. (PDF 249 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  (27.01.2017 r.)

W związku z  zakończeniem Posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę ze składem Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, po procedurze odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Do pobrania:

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, po procedurze odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. (PDF 205 KB)

 

Komunikat dotyczący składu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15, Działania 8.2 Aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (21.09.2016 r.)

W związku z  zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę ze składem Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15,Działania 8.2 Aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do pobrania: Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15, Działania 8.2 Aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (PDF 226 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 RPO WM - 12.09.2016 r.

W związku z  zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, ocenionych w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" Działania 8.2 "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo" RPO WM 2014-2020.

Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 RPO WM (PDF 244 KB)

Wyniki naboru 30.03.2016r.

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM (PDF 214 KB) z dnia 30.03.2016r.

Wyniki naboru 17.01.2017

 Aktualizacja bazy umów zawartych ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 (14.03.2017r.)

Informujemy, że zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr nr  RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Do pobrania:Baza umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  (PDF 244 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPA.08.02.00-IP.02-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 dla Działania 8.2 "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo" regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o kolejnych podpisanych umowach będą podawane na bieżąco.

Baza umów zawartych w ramach konkursu  nr RPA.08.02.00-IP.02-001/15  (XLS 64 KB) z dnia 17 stycznia 2017 r.

 

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM (PDF 317 KB)  (PDF 317 KB) z dnia 7.06.2016r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego

za pośrednictwem

Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego

(MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup defaworyzowanych, poprzez:

1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do reaktywacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.

2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i uzyskaniu przez nich nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na reaktywację zawodową. [1]

3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane w szczególności do osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.

[1] W przypadku projektów, w których realizowane będą szkolenia IOK rekomenduje, aby minimum 12% uczestników projektu zostało objętych szkoleniami kończącymi się nabyciem kwalifikacji zawodowych, nadanych w wyniku walidacji i certyfikacji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Rekomendacja ta ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji, w odniesieniu do rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu (PDF 2 MB) oraz w załączniku do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2631 wynosi 21 059 714,00 PLN.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu(PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), w Punkcie Informacyjnym EFS;

Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl;

Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 8.2

Linki

Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl)