Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 31.07.2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów pozakonkursowych, które zostały zatwierdzone do realizacji w ramach  Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne  – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Wyniki naboru 1.12.2016

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 300 KB)

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 417 KB) (zwiększenie kwoty dofinansowania)

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 524 KB) (zwiększenie kwoty dofinansowania z 03.02.2022)

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 205 KB) (zwiększenie kwoty dofinansowania z 28.07.2022)

Lista projektów wybrana do dofinansowania  (PDF 206 KB) (zwiększenie kwoty dofinasowania z 23.9.2022)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 31.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujące typy projektów:
1. Prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK.
2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów wraz z dokumentacją i programem szkoleń (np. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady akademickie, nauka programowania).
3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z uczniami, w tym m.in. zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego, opracowanie i wdrożenie pedagogicznych warunków stosowania narzędzi TIK (w tym poprzez wielofunkcyjną platformę edukacyjną), a także rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także wyposażenie pracowni i laboratoriów w TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów  (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 485 300,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 529 KB) stanowi załącznik nr 6.4 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 6.3 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla naboru została szczegółowo opisana w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie (PDF 1 MB) 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 92;
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.