Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

AKTUALIZACJA KONKURSU: 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 25.05.2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Sierpień 2020r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce - sekretariat (I piętro pok. 105)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 25 maja 2020 r.:

* Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie należy składać  za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej LSI) od dnia 20.04.2020 r. – godz. 7:00 do dnia 25.05.2020 r. – godz. 15:00;

* Wersję papierową wniosków o dofinansowanie należy przesłać do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce od dnia 20.04.2020 r. do dnia 25.05.2020 r. O zachowaniu terminu (tj. 25.05.2020 r.) decyduje data stempla pocztowego/ data nadania przesyłki kurierskiej.

Wniosek może zostać złożony osobiście, z zachowaniem w/w terminu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia wniosku w ww. Biurze.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., IOK może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, wynikało bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 i zostało uzasadnione w załączonym do przesłanego wniosku o dofinansowanie piśmie przewodnim.

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać/złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na sierpień 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-        gminy (gminne jednostki budżetowe), w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą.

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Tabela zmian (PDF 108 KB)

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 829 KB)

 

Archiwum:

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (DOC 924 KB) - wersja archiwalna

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 700 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 829 KB)

 

Archiwum:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (DOC 924 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 855 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 675 KB)

Pytania i odpowiedzi

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Uwaga - Informujemy, że warsztaty zostały odwołane.

W dniu 3 kwietnia 2020 roku IOK planuje warsztaty dla Wnioskodawców dotyczące zasad prawidłowego przygotowania projektu w ramach Poddziałania 8.1.1.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail:PIFE skarzysko@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020