Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

AKTUALIZACJA KONKURSU: 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 25.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2020r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce - sekretariat (I piętro pok. 105)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 25 maja 2020 r.:

* Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie należy składać  za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej LSI) od dnia 20.04.2020 r. – godz. 7:00 do dnia 25.05.2020 r. – godz. 15:00;

* Wersję papierową wniosków o dofinansowanie należy przesłać do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce od dnia 20.04.2020 r. do dnia 25.05.2020 r. O zachowaniu terminu (tj. 25.05.2020 r.) decyduje data stempla pocztowego/ data nadania przesyłki kurierskiej.

Wniosek może zostać złożony osobiście, z zachowaniem w/w terminu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia wniosku w ww. Biurze.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., IOK może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, wynikało bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 i zostało uzasadnione w załączonym do przesłanego wniosku o dofinansowanie piśmie przewodnim.

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać/złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na sierpień 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-        gminy (gminne jednostki budżetowe), w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą.

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Tabela zmian (PDF 108 KB)

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 829 KB)

 

Archiwum:

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (DOC 924 KB) - wersja archiwalna

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 700 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 829 KB)

 

Archiwum:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (DOC 924 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 855 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 675 KB)

Pytania i odpowiedzi

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Uwaga - Informujemy, że warsztaty zostały odwołane.

W dniu 3 kwietnia 2020 roku IOK planuje warsztaty dla Wnioskodawców dotyczące zasad prawidłowego przygotowania projektu w ramach Poddziałania 8.1.1.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail:PIFE skarzysko@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020