Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.11.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie został określony

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy: Poniedziałek–piątek 8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów: Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.: 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:        

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);        
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 400 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 583 926,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 400 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 315 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 888 KB) 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny (PDF 400 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82
tel. 89 512 54 83
tel. 89 512 54 85
tel. 89 512 54 86  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl
tel. 55 620 09 13
tel. 55 620 09 14
tel. 55 620 09 16  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl
tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77

lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl
Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl
Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl
Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl
Karolina Horla k.horla@umwwm.pl
Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl
Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl
Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl
Tel. 89 521 96 72
       89 521 96 44      
       89 521 96 46
       89 521 96 47
       89 521 96 48

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs wraz z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020