Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

Zakończony 27.12.2016

Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekty które wpłynęły na ogłoszony konkurs nie otrzymały dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny zostanie przesłana do projektodawców pocztą tradycyjną                                                                                                                                                            

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  426 056,48 zł.                                                                                                                                                            

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16  informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 426 056,20 zł.

DFS1 DIZ tabela.pdf (pdf 74 KB )

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) 2016 os 8 konkurs 8 1 2_K02_16 KOP 21.01.2017.pdf (pdf 234 KB )

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.  poniedziałek: od 8:00 do 16:00  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w : Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (pokój nr 59) lub w: Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp. Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:  za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,  przesyłką kurierską,  osobiście,  przez posłańca. Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów: I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP1 (również specjalnych i integracyjnych).

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie. III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów2 a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. IV. Wydłużenie godzin pracy OWP. V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych: a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne); b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; c) studia podyplomowe; d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumen

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

545 516,81 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji wstępnej), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu. Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu: - list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce, - przesyłka kurierska, - osobiście, - przez posłańca. Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia. Wniesienie protestu poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w sytuacji, kiedy Wnioskodawca w późniejszym terminie prześle protest pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem daty nadania/złożenia do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne): 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 2. oznaczenie Wnioskodawcy, 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu, 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia w piśmie informującym o wyniku oceny formalno-merytorycznej. Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:  treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,  w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej, Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:  e-mail: info@rpo.lubuskie.pl  telefoniczny: -Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110  osobisty w siedzibie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)

Linki

link do ogłoszenia na stronie rpo.lubuskie.pl