Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 18.09.2020

2020-12-09 ---------------------

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie (PDF 319 KB)

Skład KOP (PDF 209 KB)

 

2020-10-02 ---------------------

Wciąż z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04 / 20 pragniemy prawo, już do etapu oceny formalnej merytorycznej przekazanych zostało 7 punktów dofinansowania projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 473 556,90 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych kroków na etapie weryfikacji formalnych- konkurs nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04 / 20  (PDF 69 KB)

 

2020-09-22 ---------------------

Wciąż z zakończeniem naboru w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04 / 20 pragniemy, ruch do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpływnęło siedem środków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 473 556,90 zł .

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wielkopolski 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- za pośrednictwem kablowego wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji zlotu miejsce za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Datą dostarczenia danych do IZ RPO jest data wpływu do miejsca wsparcia (w przypadku nadania projektu o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej decyduje data nadania).

Informacje dotyczące warunków oraz formy składania wniosków wcześnie dostęp w Regulaminie konkursunym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
ü  jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
ü  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
ü  organizacje pozarządowe,
ü  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
ü  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
ü  podmioty ekonomii społecznej,
ü  szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące. 

Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra mogą występować o środki w ramach Poddziałania 8.1.1. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących oba związki ZIT nie może przekroczyć 14 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1] (również specjalnych i integracyjnych).

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2]:a)       zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;b)       zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;c)       zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, Wydłużenie godzin pracy OWP. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:a)       kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)b)       wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;c)       współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.[1]Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie.[2]Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 160/KM RPO-L2020/2019 z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE - 85%,

-  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu wynosi: 
-1 764 705,88 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

2020-09-08 --------------------------

W związku z przyjęciem w dniu dzisiejszym uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego dot. przedłużenia naboru wniosków o 7 dni (do 18 września 2020 r.) w ramach konkursu  nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20 poniżej prezentujemy zaktualizowane wersje dokumentów:

Ogłoszenie  (PDF 438 KB)

Konkurs (PDF 1 MB)

----------------------------------------

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki (7Z 14 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 307 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

-  e-mail:  info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny:

-          Departament Europejskiego Funduszu Społecznego                            

Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326-          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

-  osobisty w siedzibie:                           

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego                           

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                           

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

 

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)  telefoniczny:

-        Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

-        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Linki

www.rpo.lubuskie.pl