Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 8.1

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 4.05.2017

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu ostatnich trzech projektów złożonych do IV konkursu (regiony słabiej rozwinięte) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17). Koszt całkowity dofinansowanych 42 inwestycji wynosi 837.087.125,01 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 590.327.592,58 zł.

Wyniki naboru 3.11.2017

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 575.472.982,92 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  179.688.322,70 zł i 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 81.925.819,39 zł.Lista projektów dofinansowanych.33 spośród 35 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Głównego Typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa to projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekty te na etapie oceny merytorycznej I stopnia uzyskiwały dodatkowe 10 pkt, co w przypadku maksymalnej możliwej do uzyskania punktacji (odpowiednio 54 i 55 punktów) jest znaczące.

IV nabór lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 50 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Sposób składania wniosków

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu

- numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17,

- pełna nazwa Wnioskodawcy,

- adres Wnioskodawcy,

- tytuł projektu,

- województwo.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

b)      Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

c)       Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)      Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

e)      Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

f)       Organizacje pozarządowe,

g)      Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),

h)      Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4)      Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

500 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

AKTUALNY REGULAMIN:

Zmiany w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 28 września 2017 r.

POPRZEDNIE WERSJIE REGULAMINU:

Archiwalna wersja regulaminu konkursu wraz z załącznikami-obowiązująca od 27 czerwca 2017 roku

 

 

ARCHIWALNA WERSJA REGULAMINU:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 288 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie:

- dla państwowych jednostek budżetowych (PDF 312 KB)

- dla pozostałych beneficjentów  (PDF 358 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego drogą pisemną (na adres siedziby Ministerstwa) lub mailową na adres poiis@mkidn.gov.pl

Często zadawane pytania

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie MKiDN