Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej / 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 6.10.2016

Szanowni Państwo. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały w dniu 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż jedyny projekt, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania. O szczegółowych informacjach dotyczących wyników przeprowadzonej oceny, Instytucja Zarządzająca poinformuje drogą pisemną.                                                                                                                                                                      

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16 do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  703 364,45 zł.  

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej  1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 703 364 ,45 PLN natomiast całkowita wartość projektu wyniosła  740 383,63 PLN. Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu 7.4.1 (pdf 68 KB ) Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01_16 (pdf 230 KB )

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu 7.4.1 (pdf 68 KB )

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01_16 (pdf 230 KB )

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2017-01-31

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami, (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pok. 59)

lub

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13,
66-400 Gorzów Wielkopolski.
(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
 • stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), tym:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

I. Typ I - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).

II. Typ II - Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej1 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 38/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015  z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu RPLB.07.04.01-IZ 00-08-K01/16 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 790 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji wstępnej), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.

Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:

 • - list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • - przesyłka kurierska,
 • - osobiście,
 • - przez posłańca.

Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w sytuacji, kiedy Wnioskodawca w późniejszym terminie prześle protest pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem daty nadania/złożenia do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2. oznaczenie Wnioskodawcy,

3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji:
68 45 65 521, 110 osobisty

w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra,
(pokój nr B.10)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020