Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 29.05.2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek  o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wyniki naboru 4.06.2020

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 452 KB) 

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 450 KB) (zwiększenie kwoty dofinansowania z 04.03.2021)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 303 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu grantowego należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 15.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 29.05.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt grantowy ma na celu dofinansowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 26 212 500,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 24 756 250,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 456 250,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie – walka z COVID-19 w instytucjach.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 7.2.2

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór zobowiązania do realizacji projektu grantowego  pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat wymagań dotyczących naboru została opisana w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie - walka z COVID-19 w instytucjach.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.