Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych / 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 28.02.2017

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - to projekt, który uzyskał dofinansowanie w konkursie nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16. 

Całkowity koszt projektu to 33 333 160,80 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 12 248 655,37 złotych.

Wyniki naboru 24.05.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 225 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy
Poniedziałek–piątek:  8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:    budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 576 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

12 565 435,10 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  (PDF 576 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 402 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 990 KB) – obowiązuje od 22.05.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 994 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu  (PDF 576 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
ul. Głowackiego 17,
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel.: 89 512 54 82  
       89 512 54 83
       89 512 54 85
       89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl
tel.: 55 620 09 13
       55 620 09 14
       55 620 09 16 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl
tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77 

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl
Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl
Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl
Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl
Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl
Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl
tel.: 89 521 96 49      
       89 521 96 15
       89 521 96 37

Linki

Ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi załącznikami Instytucji Ogłaszającej Konkurs
Szczegółowy opis osi priorytetowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020