Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, RPO Lubuskiego

Zakończony 26.06.2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20, złożono 3 wnioski, 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, 2 wnioski odesłano do poprawy. Wartość złożonych projektów to: 5 693 046,65 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektów to: 4 839 088,45 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesien/październik

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00ü  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

-  przesyłką kurierską,

-  osobiście,

-  przez posłańca,

-  Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej    (LSI 2020) do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  

UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta- Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
b) program aktywności lokalnej, lub
c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
d) program specjalny, lub
e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 157/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS 

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE – 85 %,

-  krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość projektów wynosi:5 700 000,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 855 000,00 PLN Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 845 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P02/20 (DOC 143 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 306 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 194 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:ü  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521  - Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoSekretariat: 68 45 65 314    

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:           ·                 e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)            ·                 telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; 

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:  95 73 90 386, - 380, -378, -377.Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej     (LSI 2020) do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl