Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Infrastruktura drogowa - typ projektów „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP”, RPO Mazowieckiego

Zakończony 16.09.2016

Wyniki naboru zostały ogłoszone dnia 22 grudnia 2016 oraz 21 marca 2017 roku, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wyniki naboru 20.12.2016

Lista pozytywnie ocenionych wniosków (publikacja 22.03.2017)

Skład KOP (publikacja 22.03.2017)

Lista pozytywnie ocenionych wniosków (publikacja 22.12.2016)

Skład KOP (publikacja 22.12.2016)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • Wsparciem zostanie objęta budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.
  • Dodatkowo w ramach konkursu dofinansowane może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

59 000 000,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (Publikacja 17.07.2019)

Karta zmian do regulaminu (Publikacja 17.07.2019)

Regulamin konkursu - nieaktualny Publikacja 14.12.2018

Karta zmian do regulaminu Publikacja 14.12.2018

Regulamin konkursu - nieaktualny Publikacja 12.07.2018 

Karta zmian do aktualnego regulaminu Publikacja 12.07.2018

Komunikat w sprawie zmiany zapisów kryterium merytorycznego-szczegółowego (publikacja 16.12.2016)

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna wraz z kartą zmian

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna wraz z kartą zmian

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel.: 22 542 25 63, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 23 672 32 74;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 29 760 92 36;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 24 262 23 74;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 48 340 01 98;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 37.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30;e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP” – RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16