Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO Lubelskiego

Zakończony 29.01.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do marca 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014 dostępnego pod adresem www.lsi2014.lubelskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
 • Parki narodowe i krajobrazowe.
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki.

W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ. 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.
 • Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.
 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej  (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.
 • Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

 W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 11 464 928,08 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 146 492,80 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Załaczniki do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 177 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1022 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl.

Linki

Lokalny System Informatyczny LSI2014 - Panel wnioskodawcy

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020