Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 28.02.2017

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 lutego 2017 r.) wpłynęły 52 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 639 269,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu  (PDF 67 KB)

Wyniki naboru 28.02.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1241/17 z dnia 4 lipca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów  (PDF 295 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 455 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 455 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

• przedsiębiorstwo

• jednostkę budżetową

• lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

• pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w rodzaju POZ[1] i AOS[2] (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS[3], ASDK[4]).

W związku z derogacją w stosowaniu map potrzeb zdrowotnych ze wsparcia w ramach konkursu wykluczone są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenia szpitalnego. Wyjątkiem są szpitale, które w swoich strukturach posiadają AOS/ASDK oraz ubiegają się o wsparcie wyłącznie na dany AOS/ASDK.

[1] Podstawowa opieka zdrowotna.

[2] Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

[3] W zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych.

[4] Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie pracowni endoskopowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty polegające na wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 121 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8 661 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 455 KB) - obowiązuje od 27.03.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 455 KB)- obowiązywał od 16.02.2017r. do 26.03.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 455 KB) - obowiązywał od 28.11.2016r. do 15.02.2017r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 421 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy/uchwały o dofinansowanie (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 455 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załacznikami