Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną / 6.1.3 A i B Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 7.02.2017

W dniu 12 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16). 

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 4 353 556,64 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 276 490,23 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 17WrocławII piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Wdrażania EFRR ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy*;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki wsparcia dziennego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych*.

*Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony w ramach RPO WD – Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ:

A  Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa[1], nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.: (4)

 •  ośrodków wsparcia, 
 • rodzinnych domów pomocy, 
 • placówek wsparcia dziennego,
 •  placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS), Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), 
 • związanej ze wsparciem pieczy zastępczej:a) rodzinnej, tj. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka,b) instytucjonalnej tj.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 
 • noclegowni i domów dla bezdomnych. 

B  Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa (5), wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku:

 •  domów pomocy społecznej,
 •  placówek prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Dla określonych powyżej typów projektów zakłada się również inwestycje, w wyniku których powstanie infrastruktura na potrzeby funkcjonowania ww. placówek (np. w wyniku adaptacji istniejących budynków do nowej funkcji).

[4] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu. [5] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

Inwestycje mogą być realizowane w placówkach całodobowego pobytu i opieki, w których maksymalna liczba miejsc jest nie większa niż 30.

Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą być realizowane tylko w placówkach, w których maksymalna liczba miejsc jest nie większa niż 14.

Wskazane limity pozwalają wykluczyć wsparcie infrastruktury opieki instytucjonalnej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”. Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym – umożliwiającym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Usługi świadczone są w sposób określony w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

W związku z planowanymi zmianami zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”uregulowania w powyższej kwestii zostaną przedstawione (dodatkowo) w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie – niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Rozwoju.

Budowa nowych obiektów będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach, jeśli zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób lub jest nieuzasadnione ekonomicznie (weryfikacji podlegać będzie, czy remont, przebudowa, rozbudowa (6), nadbudowa istniejącego obiektu na terenie realizacji projektu nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie).

Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę będą możliwe do 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.

Każdy projekt musi zakładać wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. właściwym zindywidualizowanym i kompleksowym programem, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem (w przypadku noclegowni i domów dla bezdomnych w powiązaniu z programem wychodzenia z bezdomności (7)), co wynikać ma z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki.

[6] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.[7] Poprzez program wychodzenia z bezdomności rozumiane są wszelkie działania o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych korzystających ze wspieranej w projekcie infrastruktury.

 

Koncepcja funkcjonowania placówki jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji i stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Musi być ona oddzielna dla każdej tworzonej placówki i zawierać co najmniej:

 • analizę potrzeb oraz analizę trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (uwzględnienie aspektu nasilenia problemów wykluczenia społecznego w ujęciu terytorialnym);
 • opis planowanych grup docelowych i ich potrzeb;
 • plan działania, sposób funkcjonowania i organizacji placówki, w  tym: a) strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu; b) planowaną do stworzenia liczbę miejsc całodobowego lub dziennego pobytu;c) planowane działania placówki na rzecz jej klientów.
 • odniesienie się do niefinansowania infrastruktury opieki instytucjonalnej;
 • odniesienie się do finansowania tożsamych usług świadczonych już w lokalnej społeczności przez inne placówki;
 • opis polityki cenowej wspieranej placówki.

 

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

 • o charakterze rewitalizacyjnym –tj. ujęte w lokalnym programie rewitalizacji (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym (8) i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
 • realizowane na obszarach wiejskich
 • realizowane w partnerstwie.

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących dla ogłaszanych konkursów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu).

W ramach projektów nie będą finansowane wydatki na:

 • inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach (10);
 • termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę przekraczające 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych;
 • zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

Ww. limity procentowe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Jeśli projekt składa się z przebudowy obiektu, jego termomodernizacji i zagospodarowanie otoczenia w zieleń, wówczas wydatki na przebudowę obiektu powinny stanowić co najmniej 51% wydatków kwalifikowalnych.

[8]Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.[9] zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. [10] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

 

Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ (RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16), ww. typ projektu musi być w całości realizowany na obszarze ZIT AJ (11).

 

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów A i B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

[11] Zgodnie z przypisem nr 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego”, z którego wykorzystaniem dokonywana będzie ocena kryterium [Projekt realizowany na obszarach szczególnie dotkniętych ubóstwem] stanowi Załącznik do Wyciągu z Kryteriów wyboru projektów.  

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe; 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%; 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%. W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%). Projekty ujęte (na dzień składania wniosku) w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja wynosi 1 069 250 euro, tj. 4 644 394 zł. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym we wrześniu 2016 r. – 1 euro = 4,3436 zł. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl

Regulamin 6.1 A i B - obowiązuje od 6.02.2017

Regulamin 6.1 A i B - obowiązuje od 6.02.2017 - śledź zmiany

Regulamin 6.1 A i B - Załącznik nr 1 do Uchwały - wersja archiwalna - obowiązywał do 5.02.2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria wyboru - 6.1 A i B

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wskaźniki 6.1 A i B

Załącznik do Wyciągu kryteriów - Poziom zamożności Gminy - wskaźnik G

Strategia ZIT AJ

Poradnik - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wzór WND (6.1.3 – ZIT AJ)

Komunikaty i wyjaśnienia:

Zmiana regulaminu 6.1.AB - 6.02.2017

Komunikat 6.1 A i B

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z wzorami załączników do wniosku o dofinansowanie zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl: w zakładce Skorzystaj -> Jak zacząć korzystać z programu -> 4. Wypełnienie wniosku (http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/skorzystaj-2/#2), jak również wraz z dokumentacją dotyczącą naboru. Dla konkursu w ramach Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ (RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16) dodatkowo dokumentacja zamieszczona jest na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w Generatorze może być inny niż wskazany w ww. instrukcji. Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ dodatkowym (specyficznym) obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Koncepcja funkcjonowania placówki.

 

Deklaracja Natura 2000

Deklaracja RDW

Formularz - inna pomoc

Formularz - pomoc de minimis (przedsiębiorstwa)

Formularz - pomoc de minimis

Formularz - wkład niepieniężny - częściowa pomoc publiczna

Formularz - wkład niepieniężny z pomocą publiczną

Formularz wkład niepieniezny - bez pomocy publicznej

Instrukcja-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-w-ramach-RPO-WD-2014-2020-w-zakresie-EFRR_v2_09 2016

Oświadczenie - Analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie - pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej pomocy de minimis

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Pełnomocnictwo

UOKiK - Pomoc publiczna - informacje dodatkowe

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie/-u. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki Beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020_08.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

 

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:pife@dolnyslask.pl; pife.jeleniagora@dolnyslask.pl; pife.legnica@dolnyslask.pl;

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

 • e-maila: zitaj@jeleniagora.pl;
 • telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 286;
 • bezpośrednio w siedzibie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00):Wydział Zarządzania ZIT AJ (pokój 107)ul. Okrzei 1058-500 Jelenia Góra. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.