Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 31.10.2016

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 IZ podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji w celu dofinansowania 3 projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów.W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Informacje archiwalne:

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które:

- uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania,

- uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane, lecz nie przyjęte  do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu, 

oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu WUP w Szczecinie zwrócił się z prośbą do IZ o zwiększenie alokacji w celu dofinansowania projektu, który ze względu na wyczerpanie środków nie został rekomendowany do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytoryczne (10.11.2016):

 W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 6.1 (10.11.2016 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28.02.2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej
w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 03.11.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestryi systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie[1] skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw[2] oraz ich pracowników[3] w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:
a)    usługi szkoleniowe,
b)    usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
c)     inne usługi rozwojowe:
-        usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
-        coaching,
-        mentoring,
-        studia podyplomowe,
-        projekt zmiany,
-        egzamin,
d)    usługi e-learningowe.

 

[1] Usługi wybrane z oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych – jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług.
[2] Ilekroć w PI 8v jest mowa o MŚP należy przez to rozumieć mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest udzielane dużym przedsiębiorstwom.
[3] Ilekroć w PI 8v jest mowa o pracowniku należy przez tą definicję rozumieć: personel w rozumieniu art.5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

54 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki