Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.4

5.4 Ochrona bioróżnorodności - typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów dla obszarów cennych przyrodniczo, RPO Mazowieckiego

Zakończony 30.12.2015

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2016

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM

www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;

b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

c)    zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dot. opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo -  wyłącznie dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody z terenu województwa mazowieckiego.W przypadku opracowania planów ochrony dla rezerwatu przyrody plan zatwierdzany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, natomiast w przypadku parku krajobrazowego plan zatwierdza Sejmik Województwa.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

200 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu AKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Linki

Ogłoszenia o naborze zamieszczone na stronie instytucji organizującej konkurs