Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.4

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Opolskiego

Zakończony 30.01.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-        elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

-        papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). (DOCX 1 MB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 -     jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

-     jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-     przedsiębiorstwa[1];

-     jednostki sektora finansów publicznych;

-     organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1]Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

1)      Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.

2)     Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym:

a)      oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych,

b)      inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania ścieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków).

UWAGA!

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego sieci sanitarnej zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. oczyszczalni ścieków zgodnie z pkt. 2.

Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 (DOCX 108 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi ogółem 24 688 451,00 PLN, w tym:

Sieci kanalizacji sanitarnej: 12 650 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oczyszczalnie ścieków: 12 038 451,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

UWAGA!

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego sieci sanitarnej zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. oczyszczalni ścieków zgodnie z pkt. 2.

Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 138 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 9 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-    E – maila:info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

-    Telefonu:77 44 04 720-722 oraz 77 54 16 247

-    Faksu:77 54 16 567

-    Bezpośrednio w siedzibie: Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Panel Wnioskodawcy