Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego - nr naboru RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22, RPO Podkarpackiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.05.2022 do 29.07.2022

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Sposób składania wniosków

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany) za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie. Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR  - 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z zapisami SZOOP projekty dotyczące zakupu/modernizacji taboru kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w ramach których, uwzględnione zostanie dofinansowanie z budżetu państwa: dofinansowanie do 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

93 305 433,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (DOCX 150 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru  (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku  (PDF 233 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 646 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie  do końca października 2023 r.
  • Wspierana inwestycja ma uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
  • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie:środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

1)  e-mail:                     pi@podkarpackie.pl;
2)  telefoniczny:          Pan Grzegorz Przybek, tel. 17 747 65 42, mail: g.przybek@podkarpackie.pl;

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 743 31 63, 17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59, 17 743 32 17.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, mail: p.ciejka@podkarpackie.pl

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; zapytaj@podkarpackie.pl 
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; zapytaj@podkarpackie.pl 
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 zapytaj@podkarpackie.pl.