Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.2

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2016

Aktualizacja listy rankingowej.

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że zaktualizowano listę rankingową do konkursu  pn. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia (Szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia) nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16

Poniżej IOK zamieszcza zaktualizowaną listę wszystkich ocenionych projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.Analogicznie, jak w przypadku pierwotnej wersji listy rankingowej, o miejscu na liście decyduje liczba przyznanych punktów.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalno – merytorycznej, tj. bezwarunkowo uzyskały co najmniej 60 punktów oraz co najmniej 60% punktów  w poszczególnych kategoriach oceny spełniania kryteriów merytorycznych.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,

ul. Miodowa 15,

00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku

albo

za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście,
  • kurierem,
  • lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektów mogą się ubiegać podmioty, prowadzące działalność szkoleniową w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w tym uczelnie, które w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  przeszkoliły co najmniej 200 osób – pracowników podmiotów leczniczych -  w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Przystępując do konkursu Projektodawca musi posiadać co najmniej 2 pozytywne rekomendacje od podmiotów korzystających ze szkoleń w tematyce objętej konkursem.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują szkolenia dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Wsparcie edukacyjne w ramach projektu może dotyczyć różnych zagadnień z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, niemniej konieczne jest, aby co najmniej 30% godzin przedmiotowego wsparcia dla każdego z uczestników w ramach projektu dotyczyło zagadnień związanych z:

a) rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz

b) działaniami antykorupcyjnymi (postępowanie antykorupcyjne, przejawy działań nieetycznych, metody zwalczania korupcji, utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych) adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2016 r., określone w Regulaminie konkursu. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 861 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 235 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 896 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 326 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 322 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 324 KB)

Zalacznik_11_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT (DOC 222 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 350 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 619 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 284 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 376 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: szkoleniaefs@mz.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs: www.zdrowie.gov.pl