Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 18.11.2019

2019-12-11 --------------------------

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 22 946 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 896 000,00 PLN oraz z budżetu państwa –1 050 00,00 PLN). 

W tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 (PDF 247 KB)

 

2019-12-05 --------------------------

W dniu 4 grudnia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.  

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej (PDF 242 KB)

 

2019-11-29 --------------------------

W dniu 28 listopada 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożony projekt uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej tj. 47,5 pkt. (dla projektów w ramach których nie zaplanowano inwestycji w zakresie obiektów mostowych).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 22 946 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 896 000,00 PLN oraz z budżetu państwa – 1 050 000,00 PLN). 

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej (PDF 242 KB)

 

2019-11-21 --------------------------

W dniu 20 listopada 2019 r. zakończono ocenę formalną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,wynosi 22 946 000,00PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21 896 000,00 PLN) oraz z budżetu państwa (1 050 000,00 PLN). 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej (PDF 190 KB)

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2019-11-21 --------------------------

W dniu 19 listopada 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wnioskóww trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,wynosi  22 946 000,00PLN [1].Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21 896 000,00 PLN) oraz z budżetu państwa (1 050 000,00 PLN). 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych  (PDF 190 KB)

 

 

[1]  Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2019-11-19 --------------------------

W dniu 18 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wnioskuw trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór projektu zaplanowano do dnia 18 listopada 2019 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca  złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 14 listopada br.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZITwynosi 22 946 000,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21 896 000,00 PLN) oraz z budżetu państwa (1 050 000,00 PLN). 

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 (PDF 189 KB)

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

 

Sposób składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania wpolskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie rozbudowy regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:- budowie1 i/lub modernizacji2 dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

uchwałą nr 142/KM RPO-L2020/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmieniająca uchwałęnr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnychi merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Montaż finansowy dla projektu w ramach niniejszego Wezwania:

21 896 000,00 PLN

środki pochodzące z EFRR, 1 050 000,00 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa;

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 317 KB)

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki i oświadczenia  (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 80 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście,pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych:Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)tel. 68 45 65 161, 190e-mail:a.ogorzalek@rpo.lubuskie.pl;m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl· telefoniczny: 68 45 65 521· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 ZielonaGóra (pokój nr B.2, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl