Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.6

4.6 Czyste powietrze / 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (405/21), RPO Śląskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.08.2021 do 08.11.2021

21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2022

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy):

1. Bielsko-Biała
2. Dąbrowa Górnicza
3. Gliwice
4. Godów
5. Katowice
6. Knurów
7. Myszków
8. Pszczyna
9. Rybnik
10. Sosnowiec
11. Tarnowskie Góry
12. Tychy
13. Wodzisław Śląski
14. Zabrze
15. Żory
16. Żywiec  

Żaden z wnioskodawców nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego).

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOPprzyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 6 lipca 2021 roku.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

54 001 101,48 PLN, co stanowi 11 948 996,85 EUR

Data określenia wartości w PLN 2021-06-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5193 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 492 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (RAR 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 537 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (grant) (PDF 608 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 516 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 830 KB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194,
032 77 40 323,
032 77 40 324.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.