Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.4

4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 21.01.2016

UWAGA !!!ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3643/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2018 roku zmieniono załącznik nr 4 „Instrukcja wypełniania załączników” do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00 IZ.00-015/15, w związku z umożliwieniem przez Instytucję Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 zawierania z Beneficjentami umów o charakterze warunkowym.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 9 marca 2018 r. 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Informacja o zmianie listy podstawowej i rezerwowej w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 (PDF 117 KB)

Lista podstawowa (PDF 181 KB)

Lista rezerwowa (PDF 202 KB)

Informacja o zmianie listy podstawowej i rezerwowej 01.02.2017 (PDF 152 KB)

Informacja o zmianie listy rezerwowej (PDF 144 KB)

Zmiana listy rezerwowej (PDF 205 KB)

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków (PDF 179 KB)

Informacja o zakończeniu konkursu (PDF 130 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 558 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 (zwanego dalej Lokalnym Systemem Informatycznym).

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 28 grudnia 2015 roku do 21 stycznia 2016 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).  

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 28 grudnia 2015 roku do 21 stycznia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach od 7:30 do 15:30, a ostatniego dnia  tj. 21 stycznia tylko do godz. 15:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • samorządowe wojewódzkie osoby prawne,
 • instytucje kultury,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego,
 • kulturowego (w tym archiwum państwowe),
 • ROT i lokalne organizacje turystyczne,
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
 • związki i stowarzyszenia jst,
 • kościelne osoby prawne,
 • związki wyznaniowe oraz szkoły i uczelnie artystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

 • zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub  prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,    
 • rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej,    
 • zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.
 • promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu,    
 • organizacji wydarzeń kulturalnych. Warunkami przyznania wsparcia będzie spełnienie następujących kryteriów:       
  • szczególny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści,       
  • wkład w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura, mianowicie promowanie kultury, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłu kreatywnego,       
  • wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w realizację projektu (z wyłączeniem bezpośrednich przychodów ze sprzedaży biletów).

Kryteria wyboru projektów

 Wymogi i kryteria formalne (PDF 823 KB) 

Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych  (PDF 286 KB) 

Wzór karty oceny formalnej wniosku EFRR  (PDF 545 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej  (PDF 477 KB)

Wzór karty ponownej ocen  (PDF 729 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80% dla projektów rewitalizacyjnych, 75% dla projektów nierewitalizacyjnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

63 529 412,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Działania 4.4 (PDF 837 KB)

 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Instrukcja do Studium Wykonalności Inwestycji (PDF 2 MB) 

Metodyka dostępności cenowej  (PDF 320 KB)

Rozporządzenie Delegowane Komisji (PDF 667 KB)  

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 (PDF 1 MB) 

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych wersja angielska (PDF 6 MB) 

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych wersja polskojęzyczna  (PDF 7 MB)

Pytania i i odpowiedzi z Projektów Generujących Dochód   (PDF 221 KB)

Warianty rozwoju Polski (PDF 173 KB)

Wytyczne_z Projektów Generujących Dochód (PDF 841 KB)

Oświadczenie o wpisie do Gminnego Planu Rewitalizacji  (PDF 212 KB)

Oświadczenie o wpisie do Gminnego Planu Rewitalizacji  (DOC 89 KB)

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ  (PDF 411 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Działanie 4.4 (PDF 314 KB)

Załącznik do SZOOP tabela wskaźników 4,4 (PDF 486 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku  (PDF 847 KB) 

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR  (PDF 7 MB) 

Instrukcja obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) (PDF 409 KB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR (DOC 1 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR obowiązuje od 9 marca 2018 r.  (DOC 1 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku (DOC 1 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku (PDF 2 MB)

Lista załączników do wniosku (RTF 4 MB)

Lista załączników do wniosku (PDF 302 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Pre-umowa   (PDF 894 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 627 KB)

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie (PDF 564 KB) 

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 579 KB) 

Zał nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie EFRR   (PDF 564 KB)

Zał nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 600 KB)

Zał. nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu (PDF 564 KB)

Zał. nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w §16 Regulaminu konkursu (PDF 837 KB) (str 20)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020