Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 11.03.2016

22 sierpnia  2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 5870/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 2699/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW - Nr naboru RPDS.04.03.04 – IP.03-02-035/15.

W wyniku rozstrzygnięć zapadających w ramach procedury odwoławczej 2 projekty zostały wybrane do dofinansowania, z czego 1 projekt z obniżoną kwotą dofinansowania. Ich wartość całkowita wynosi 5 056 504,25 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 105 876,79 PLN.

***

W dniu 13 września  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2699/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW - Nr naboru RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15. 

W ramach naboru nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15   ze względu na dostępny limit alokacji jedenaście wniosków zostało wybranych do dofinansowania, których wartość całkowita wynosi 21 248 305,18zł, natomiast wartość dofinansowania 12 248 952,00zł.  W związku z wyczerpaniem alokacji przewidzianej w ramach naboru projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/16 pt. „Zagospodarowanie terenu parku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu” został wybrany ze zmniejszoną kwotą dofinansowania tj.  434 329,93zł.  

Poniżej „Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania".

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Wniosek należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • szkoły i uczelnie artystyczne – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% wartości projektu;
 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

4.3.B Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

Możliwe będzie łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Przewiduje się możliwość złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż1 wniosku o dofinansowanie.

Nie będą finansowane:

 • projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;
 • budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ określony został w Regulaminie.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów (PDF 598 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: a) nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) - 80 % kosztów kwalifikowalnych; b) dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi -2 820 000 Euro, tj. 12 041 118 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat 4.3.4- ZIT AW (4 marca 2016) wydłużenie terminu naboru do 11 marca 2016r. (PDF 303 KB)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu 4.3.4 ZIT AW (4 marca 2016) (PDF 311 KB)

Aktualny regulamin konkursu 4.3.4 ZIT AW (4 marca 2016) (PDF 582 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 4.3.4 ZIT AW (PDF 443 KB)

Regulamin konkursu 4.3.4 (wersja archiwalna) (PDF 582 KB)

Regulamin_konkursu (wersja archiwalna) (PDF 581 KB)

Wyjaśnienie do naboru 4.3.4 ZIT AW (typ beneficjenta) (DOCX 14 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy i wzór decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią odpowiednio załącznik nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu i są zamieszczone na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

-    e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

-    telefon: 74 84 74 150

-    lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23 A, 58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Linki

Wszelkie informacje odnośnie konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.