Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.08.2021

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, że 19.01.2022 r. rozstrzygnięto konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 na mobilność ponadnarodową kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe. Wszystkie 3 wnioski o dofinansowanie złożone podczas naboru zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Do negocjacji skierowane zostały 2 wnioski, wszystkie negocjacje zakończono z wynikiem pozytywnym. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 1 projekt.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 54 KB)

Lista projektów  złożonych i ocenionych w ramach konkursu (PDF 431 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 417 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 485 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 lipca do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 lipca do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 •  jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna, obserwacja lub warsztaty w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego) dla przedstawicieli kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97 %

Minimalny wkład własny 3,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 700 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 022/273 84 49, 022/273 79 70, 022/273 84 51, 022/273 80 21.