Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 28.09.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16

 

Komunikat z 18.09.2018 r.  – Zarząd Województwa zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej


Komunikat z 15.05.2018 r.  – Zarząd Województwa zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Komunikat z 6.11.2017 r.

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 (obecnie RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16)  została ogłoszona Uchwałą nr 338/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dnia 03 kwietnia 2017 r. 

W związku rozpatrzeniem protestów przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania o projekty, które otrzymały pozytywną ocenę w ramach pracy Komisji Oceny Projektów. 

Tym samym, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Do dnia 31.05.2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją , wymagane dokumenty a także wszelką korespondencję należy składać w należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy WFOŚiGW w Olsztynie). 

Od dnia 01.06.2017 r. uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, wymagane dokumenty a także wszelką korespondencję należy składać w: Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380,

w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tj.: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks2, Lokalny System Informatyczny). Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;

Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z  wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;

Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE; Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;

Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii; Audyt energetyczny (jako element projektu). undefined

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4.

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

39 834 900,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu – obowiązuje od 07.11.2017 r.

Regulamin konkursu  (PDF 356 KB)- wersja archiwalna (20.06.2017–06.11.2017)

Regulamin konkursowy 4.2 lipiec 2016 (DOC 356 KB)- wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.2 lipiec 2016 (DOC 356 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.2 lipiec 2016 (DOC 357 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.2 lipiec 2016 (DOCX 98 KB) (DOC 357 KB)- wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 7 MB) - obowiązuje od 20.06 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie 4.2 (DOC 116 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOC 379 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOC 3 MB)- wersja archiwalna

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 64 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (DOCX 63 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 6Lista sprawdzająca do 4.2 wymogi formalne (XLS 154 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 65 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (DOCX 67 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 9  lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych (XLS 94 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych (DOCX 73 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 123 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 72 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 14  Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (DOCX 74 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 15  Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 106 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 143 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 18  wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 78 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 159 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 20 Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy (DOCX 133 KB)- wersja archiwalna

Tabela_do_obliczenia_efektu_ekologicznego_pkt_ 2_4_3_studium (XLSX 18 KB)- wersja archiwalna

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB)- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 98 KB)- wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) – obowiązuje od 21.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) – wersja archiwalna (20.06.2017–20.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 545 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

lub

Kaja Błaszczyk k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Łukasz Popławski l.poplawski@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl 

Tel. 89 52 19 387

89 52 19 683

89 52 19 639

89 52 19 687

89 52 19 391

89 52 19 691

89 52 19 685

89 52 19 688

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020