Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.03.2021

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 331 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 111 KB)

Informacja o składzie KOP (PDF 111 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

ok. 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 1 marca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 1 marca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania instytucji / organizacji zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne” po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Grupę docelową stanowią:

  • instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej oraz
  • osoby starsze wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków, mieszkające w pobliżu siedziby warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w danej miejscowości (w przypadku możliwości zapewnienia transportu samochodowego)
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tj. osoby z niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 5 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualny Regulamin konkursu na skalowanie innowacji społecznej "Obiady terapeutyczne" (PDF 1 MB) - zmieniony 27.01.2021 r.

Regulamin konkursu na skalowanie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (PDF 1 MB)

Zał. 1 Podręcznik "Obiady terapeutyczne" (PDF 2 MB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji (PDF 695 KB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji  (DOCX 87 KB)

Zał. 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 1 MB)

Zał. 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków  (PDF 526 KB)

Zał. 5 Regulamin KOP (PDF 809 KB)

Zał. 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 593 KB)

Zał. 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  (PDF 450 KB)

Zał. 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 545 KB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 274 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF 783 KB)

Zał. 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje  (PDF 225 KB)

Zał. 12 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (PDF 664 KB)

Zał. 12 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego  (DOC 622 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 852 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej  (DOC 831 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku dostępny w systemie SOWA.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) (PDF 204 KB)