Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.12.2019

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 184 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 81 KB)

Skład KOP (PDF 181 KB)

Lista podpisanych umów (PDF 205 KB) 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4  do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4  do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.            

  • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych oraz 3 – letnie doświadczenie merytoryczne w aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zawodowej na terenie województwa śląskiego       
  •  Nawiąże współpracę z co najmniej 3 jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na terenie województwa śląskiego; minimalny zakres współpracy to testowanie innowacji społecznych na ich terenie, a deklaracje tych jednostek są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie
  • Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów         
  • Zaangażuje do realizacji zadań w projekcie osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie również w innych województwach do praktyki  tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.  

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 4 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 79

FAQ dla konkursu (DOC 40 KB)