Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 29.06.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat  
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Każdy projekt składany przez ww. podmioty musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty mogą być składane w:

Współpraca w dziedzinie administracji oraz współpraca obywateli: 

 • nawiązywanie i ułatwianie współpracy między instytucjami i obywatelami,
 • organizacja wspólnych szkoleń, planów, wizyt studyjnych, kursów językowych dotyczących współpracy w obszarze administracji i systemu sądownictwa,
 • rozwój kompetencji międzykulturowych,
 • poprawa skuteczności polityki rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • planowanie przestrzenne.  

Współpraca w dziedzinie ekologii:

 • zrównoważona gospodarka leśna i ochrona lasów,
 • ochrona przyrody, klimatu i zarządzanie ryzykiem klimatycznym,
 • kontrola zanieczyszczeń,
 • działania na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej,
 • rewaloryzacja i utrzymania ekosystemów, zielona gospodarka, efektywność energetyczna.

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie przekroczy 24 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są podane w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4,2 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w generatorze wniosków na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.