Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.7

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego

Zakończony 23.11.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-NB1/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

brak

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zastosowanie instrumentów finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców związane z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajdują się w Załączniku nr 6 do Informacji o naborze projektu pozakonkursowego (PDF 486 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru – kwota dofinansowania publicznego wynosi 328 777 445,73 zł. Maksymalne współfinansowanie ze środków EFRR (85% wartości projektu) wynosi 294 169 293,55 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 800 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020