Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
pokój 1407 – XIV piętro

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w §5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Działania III.3 Transport multimodalny zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania III.3 Transport multimodalny zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w §2 pkt 5 Regulaminu konkursu, tj.:

  1. budowa, przebudowa lub modernizacja multimodalnych terminali przeładunkowych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektów;
  2. zakup lub modernizacja wyposażenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług transportu multimodalnego z wyłączeniem środków transportu.  

 

Wyłącznie jako element projektów dotyczących infrastruktury lub wyposażenia terminali przeładunkowych mogą być realizowane przedsięwzięcia dotyczące zakupu lub modernizacji systemów zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatycznych i telematycznych) związanych z obsługą transportu multimodalnego.

Konkurs nie dotyczy projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowalny.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania III.3 Transport multimodalny przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

206 393 968,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:
a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
b) dane Wnioskodawcy;
c) numer wniosku o dofinansowanie;
d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
- projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
- projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020