Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 C Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 11.10.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępny na stronie http://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dn. 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dn. 11 października 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • jednostki organizacyjne JST.

W przypadku:

  • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacji pozarządowych;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych;
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych

tylko jeśli realizują one w budynkach użyteczności publicznej inwestycje publiczne w imieniu jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

3.3.C jako projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej: budowa oraz modernizacja. Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć spełnienie co najmniej wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422).Inwestycja publiczna – inwestycja służąca realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, realizowana przez jednostkę sektora finansów publicznych lub w jej imieniu.Demonstracyjny charakter projektu - w okresie trwałości projektu budynek wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji użyteczności publicznej, z jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszczędnościami energii. Informacje prezentowane są w sposób niespecjalistyczny i bez obowiązku udostępniania szczegółowej dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna być realizowana bez szkody dla podstawowej funkcji użyteczności publicznej, ale podmiot użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej musi na żądanie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodnić pełnienie funkcji demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Załącznik nr 2 do uchwały - Regulamin konkursów 3.3 C

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% Dofinansowanie może być pomniejszone jeśli w projekcie wystąpi dochód i/lub pomoc publiczna

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 083 004 EUR, tj. 9 219 584 PLN Alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lipcu 2016 r., 1 euro = 4,4261 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w konkursie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Załącznik nr 2 do uchwały - Regulamin konkursów 3.3 C

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru 3.3 C

Załącznik nr 2 do regulaminu - Lista wskaźników 3.3 C

Strategia ZIT AJ

Materiały dodatkowe:

ESCO i kontrakting

Podręcznik - Sektor publiczny

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDWundefined

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie

Oświadczenie - pp_de_minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Szerokie pełnomocnictwo - ECR

UOKiK - Pomoc publiczna - Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny z pp i bez pp

Wkład niepieniężny z pp

Wkład niepieniężny bez pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 - 2020 w zakresie EFRR

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 3 do uchwały - wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności z opisem wypełnienia

Załącznik nr 4 do umowy - Wykaz dokumentów

1 Zestawienie składników wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1a Składniki wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1b Składniki wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1c Oświadczenie dot US - do załącznika nr 4

1d Oświadczenie dot ZUS - do załącznika nr 4

2 Oświadczenie beneficjenta - do załącznika nr 4

Załącznik nr 5 do umowy - obowiązki info promo

Załącznik nr 6 do umowy - wykaz osób

Załącznik nr 7 do umowy - zakres danych

 

Załącznik nr 4 do uchwały - wzór decyzji

Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności z opisem wypełnienia

Załącznik nr 4 do decyzji - Wykaz dokumentów

1 Zestawienie składników wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1a Składniki wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1b Składniki wynagrodzenia - do załącznika nr 4

1c Oświadczenie dot US - do załącznika nr 4

1d Oświadczenie dot ZUS - do załącznika nr 4

2 Oświadczenie beneficjenta - do załącznika nr 4

Załącznik nr 5 do decyzji - obowiązki info promo

Załącznik nr 6 do decyzji - wykaz osób

Załącznik nr 7 do decyzji - zakres danych

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zawarte są w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30 

50-411 Wrocław,

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,

pokój nr 300 

pife@dolnyslask.pl

pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

pife.legnica@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.3.3 C Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ