Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.2

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (II nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.10.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 w ramach wszystkich obszarów NUTS.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a

01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy Generator wniosków o dofinansowanie, który zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/ .

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

  • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej w dniu rozpoczęcia naboru pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl;
  • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską):  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a 01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe;
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST;
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku;
  • instytucje publiczne z obszaru nauki;
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji;
  • instytucje publiczne z obszaru kultury;
  • szkoły wyższe;
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (PDF 269 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja obowiązująca od 26.09.2017 r.

Regulamin konkursu (obowiązujący do 25.09.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 881 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 832 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy jest protest wnoszony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.) oraz Regulaminem konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy:  konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl .

Linki

Kompleta dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2-drugi-konkurs/