Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.05.2017

Wyniki naboru

 

Informacja z 29 września 2017 r.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF (PDF 154 KB)

Informacja z 25 września 2017 r.

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16) (PDF 226 KB)

Informacja z 24 sierpnia 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16 (PDF 229 KB)

Informacja z 25 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs dedykowany dla MOF” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu (PDF 226 KB)

Informacja z 5 czerwca 2017 r. 

Lista wniosków złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs dedykowany dla MOF RPO WP 2014 - 2020 (PDF 298 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są wyłącznie gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, mające siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów dla Działania 3.1 RPO WP 2014-2020, tj.

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą,w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,

przy czym gminy MOF powinny pełnić funkcję Lidera projektu.

Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie podmioty wskazane powyżej mające siedzibę na obszarze MOF.

MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;

MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;

MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;

MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;

MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz; MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;

MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

UWAGA:

 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.
 • Zasady ubiegania się o środki w ramach konkursu dla podmiotów z terenów MOF znajdują się w załączniku nr 6 do SZOOP Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR.
 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  -energia wodna (do 5 MWe),
  -energia wiatru (do 5 MWe),
  -energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  -energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii -elektrycznej),
  -energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  -energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.  
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty strategiczne dla MOF, tj. projekty o charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikające z zapisów właściwej dla danego MOF Strategii.

Konkurs nie dotyczy „projektów parasolowych”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 509 KB) - obowiązujący od 9.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 9 MB) - obowiązujące od 9.01.2017

Regulamin konkursu (PDF 511 KB) - obowiązujący do 9.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB) - obowiązujące do 9.01.2017

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny (LSI RPO WP 2014-2020)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020