Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Podlaskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html#_pz0oft w terminie od 31 października 2019 r. od godz. 8:00 do 10 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: do 13 grudnia 2019 r. do godz. 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

-zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego. Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Typ projektu nr 5 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

6. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP , realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa). Typ projektu nr 7 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 6.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15%wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 000 000 zł bez wkładu własnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 20.11.2019 r.   WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 24.03.2020 r.   WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 2 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 3 Karta oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualizacja z dnia 28.10.2019 r.  WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualizacja z dnia 16.03.2020 r.  WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) - aktualizacja z dnia 28.10.2019 r.   WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) - aktualizacja z dnia 16.03.2020 r.  WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załącznik nr 8 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19;

Załącznik nr 9 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik nr 10 Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci przedszkolnym

 

KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1 z dnia 28.10.2019 r.

Komunikat nr 2 z dnia 20.11.2019 r.

Komunikat nr 3 z dnia 16.03.2020 r.

Komunikat nr 4 z dnia 24.03.2020 r.

Komunikat nr 5 z dnia 06.04.2020 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi); z dnia 16.03.2020 r.

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe); z dnia 16.03.2020 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 t. j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

 

Interpretacja dotycząca kryterium formalnego nr 2 - 17.10.2019 r.

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs: https://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl/

Serwis Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: rpo.wrotapodlasia.pl