Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Edukacja transgraniczna, Polska-Saksonia, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 23.01.2017

15-16 maja 2017 r. w Jeleniej Górze odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Monitorującego, który zatwierdził do dofinansowania 4 projekty.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Polska-Saksonia

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4

50-126 Wrocław 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy 

Bahnhofstraße 24

D-02826 Görlitz

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące edukacji językowej, rozbudowy oferty kształcenia na każdym etapie ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, organizacji dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej, organizacji wymian, staży i praktyk zawodowych, tworzenia wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, rozwoju sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 18 miesięcy i zakończy się nie później niż w 30 września 2018 r.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

n/d

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Generator wniosków

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowaniew języku polskim i niemieckim

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu

Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu

Linki

https://pl.plsn.eu/