Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.8

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.01.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:

 • osobiście lub pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  (korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15) lub
 • pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
  (korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

  Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:

 • osobiście lub pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  (korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)
  lub
 • pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
  (korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

  Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne, merytoryczne zgodne z punktami 6.2, 6.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 28 400 000,00 PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

28 400 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 - 4.01.2017 r.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 - 23.11.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Pkt 7. Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:
Małgorzata Paszkowska, tel. 22 461 63 58, adres e-mail: malgorzata.paszkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl