Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.6

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne  kryteria formalne oraz kryteria dostępu zostały opisane w pkt 6.2 regulaminu konkursu.

Kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz kryteria premiujące zostały opisane w pkt 6.3 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 228 375,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 z dn. 17.08.2017 r. - opis zmian

Poprzednie wersje dokumentów:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem VIII regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17

Pytania i odpowiedzi

Monika Tyburska, tel.: 22 461 63 95, adres e-mail: monika.tyburska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona internetowa Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS