Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.5

2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
    ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 13 i 14 Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 360 000,00 PLN. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 28 800 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 17.06.2016 r.

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 12 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 13 – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 17 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik 18 –Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Załącznik 19 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług

Załącznik 20 – Ustawa o pomocy społecznej

Załącznik 21 – Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II

Załącznik 22 – Zasady wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Załącznik 23 – Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie

Załącznik 24 – Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Załącznik 25 - Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy

Załącznik 26 - Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych

Załącznik 27 - Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Załącznik 28 - Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie

Załącznik 29 - Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny z dziećmi

Załącznik 30 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres: ops@efs.mrpips.gov.pl.

Linki

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęcona PO WER 2014-2020.