Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.4

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój

Zakończony 30.06.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.parp.gov.pl. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,
  • usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej,
  • zakup  maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria stanowiące Załącznik 1 do Regulaminu naboru dostępne na stronie PARP

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800.000,00 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20.000.000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie PARP.  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W pilotażu nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania.

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.