Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.01.2016

11.10.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

 • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,
 • inne podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki - załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

25 716 176,98 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB).

Komunikat w sprawie zmiany w punkcie 3.6 Zasady finansowania projektu - treść komunikatu (DOCX 13 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 798 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 925 KB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  89 521 93 85
  89 521 93 86
  89 521 94 82
  89 521 94 83

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze  (PDF 261 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej kadry dla gospodarki (PDF 3 MB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Link do strony o naborze